Privacy Policy

1.         Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου η εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «TACHOEXPERT», (που εδρεύει στην Μαγούλα Αττικής Λεωφ. Γεννηματά. Θέση Χάβωση, Έναντι Πυροσβεστικής, με Α.Φ.Μ. 800788050 της Δ.Ο.Υ Ελευσίνας, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 56338609000, τηλ. 210 5545987, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@tachoexpert.gr), που θα καλείται στη συνέχεια και για τις ανάγκες της παρούσας η «Εταιρεία», σας ενημερώνει σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί, κοινοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την περιήγησή σας στο διαδικτυακό της τόπο https://www.tachoexpert.gr. ή/και κατά τη δημιουργία και χρήση του λογαριασμού χρήστη στο ηλεκτρονικό της κατάστημα έκθεσης και πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί της.

2.         Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και είναι σύμφωνη με τις αποφάσεις και διατάξεις της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

3.         Η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται μόνον τα παρακάτω απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση των κατωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Ειδικότερα:

3.1.      Για τη δημιουργία και λειτουργία του λογαριασμού χρήστη, για την υποβολή της παραγγελίας των προϊόντων/υπηρεσιών, για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς των προϊόντων/υπηρεσιών, για την εκτέλεση της αγοράς και την παράδοση των προϊόντων/υπηρεσιών, καθώς και για απαντήσεις σε αιτήματα/ερωτήματα/παράπονα που τυχόν θα υποβάλλετε, η Εταιρία συλλέγει τα παρακάτω προσωπικά σας δεδομένα, ήτοι επωνυμία νομικού προσώπου/όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο φυσικού προσώπου, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλέφωνα και φαξ επικοινωνίας, καθώς και διεύθυνση χρέωσης και αποστολής της παραγγελίας.

3.2.      Για την έκδοση τιμολογίου πώλησης προϊόντος/υπηρεσίας η Εταιρία συλλέγει επιπλέον Α.Φ.Μ., ΔΟΥ και επάγγελμα/δραστηριότητα.

3.3.      Για την αγορά προϊόντων/υπηρεσιών μας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο του κατόχου και ο αριθμός της κάρτας, η ημερoμηνία λήξης και ο αριθμός CVV.

3.4.      Για την ευχερέστερη διενέργεια τυχόν επόμενων αγορών σας ή για την αποστολή (υπό τον όρο ότι έχετε δώσει προς τούτο τη σχετική ρητή συναίνεσή σας) διαφημιστικού υλικού και τη διενέργεια προωθητικών ενεργειών η Εταιρία συλλέγει επιπλέον το ιστορικό των παραγγελιών και αγορών σας.

4.         Δια μόνον της χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου τεκμαίρεται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και. η μελέτη, κατανόηση και αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα πρέπει να μην κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των προσφερόμενων σ’ αυτό υπηρεσιών.

5.1       Τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, ή/και σε συμμόρφωση της Εταιρίας με τυχόν εκ του νόμου υποχρέωσή της για τήρηση αρχείων ή/και σε συμμόρφωσή της προς τις διατάξεις του νόμου περί παραγραφής, και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα είστε ενεργός χρήστης του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας και για ανώτατο χρονικό διάστημα ένα χρόνο από την τελευταία σας δραστηριότητα σε αυτόν.

5.2.      Τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων/υπηρεσιών, διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμένου η Εταιρία να συμμορφωθεί με τις νομικές της υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη φορολογική νομοθεσία, εμπορική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.

5.3.      Επίσης για το σκοπό επίλυσης τυχών διαφορών ή στο πλαίσιο νομικών ενεργειών η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει τα δεδομένα σας μέχρι την επίλυση των διαφορών αυτών ή την ολοκλήρωση των νομικών ενεργειών.

6.         Κατά τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων η Εταιρία, σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο, εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας πληροφοριών και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφάλειας, όπως όλως ενδεικτικά αναφερομένων, προστατευμένα περιβάλλοντα αποθήκευσης και ασφαλούς λειτουργίας, ελέγχους και περιορισμούς στην πρόσβαση.

7.         Σημειώνεται ότι ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την αποκλειστική ευθύνη τρίτων φορέων ως προς την επεξεργασία τυχόν δεδομένων σας. Εάν επισκεφθείτε έναν από τους εν λόγω συνδεδεμένους διαδικτυακούς τόπους, θα πρέπει να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου του διαδικτυακού αυτού τόπου, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και τις λοιπές πολιτικές του. Η εταιρία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τις πολιτικές και τις πρακτικές των ως άνω διαδικτυακών τόπων.

8.1       Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διεξάγεται από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας.

8.2.      Κατ’ εξαίρεση η Εταιρία κοινοποιεί προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργαζόμενους με την Εταιρία τρίτους, οι οποίοι διεξάγουν για λογαριασμό της Εταιρίας εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού (όπως όλως ενδεικτικά αναφερομένων η εκτέλεση των παραγγελιών και αγορών των προϊόντων και υπηρεσιών, η αποστολή των προϊόντων, η τεχνική υποστήριξη του παρόντος διαδικτυακού τόπου).

8.3.      Στην περίπτωση κατά τα άνω κοινοποίησης προσωπικών σας δεδομένων, οι εκτελούντες την επεξεργασία/ή και αποδέκτες έχουν πρόσβαση αποκλειστικά σε δεδομένα απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των έναντι της Εταιρίας συμβατικών υποχρεώσεών τους και την προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών που τους έχουν ανατεθεί, ενώ έχουν την υποχρέωση να τηρούν την εμπιστευτικότητα των ως άνω δεδομένων.

8.4.      Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν θα διαθέσει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, οι οποίοι δεν φέρουν την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία ή/και του αποδέκτη, χωρίς προγενέστερη ενημέρωσή σας και σχετική σας συναίνεση, εκτός και αν υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση της Εταιρίας ή αυτή υποχρεωθεί προς τούτο δυνάμει αιτήματος/παραγγελίας/διάταξης/απόφασης φορολογικής, εισαγγελικής, δικαστικής, αστυνομικής ή άλλης αρμόδιας αρχής. 

9.         Σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχετε εκ του νόμου τα παρακάτω δικαιώματα:

9.1       Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρία να σας ενημερώσει για το ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζεται, για τον τρόπο με τον οποίο τα συλλέγει και χρησιμοποιεί, τον σκοπό της επεξεργασίας τους, για τους τυχόν τρίτους εκτελούντες την εξεργασία και τους τυχόν αποδέκτες τους, για το διάστημα αποθήκευσής τους, αλλά και για τα δικαιώματά σας.

9.2       Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρία να διαγράψει τα δεδομένα σας, εφόσον αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους προαναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέστε τη συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση για την επεξεργασία τους.

9.3.      Έχετε δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή να ζητήσετε από την εταιρία να σας παραδώσει σε αναγνώσιμη μορφή τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει ή να ζητήσετε να τα διαβιβάσει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

9.4       Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρία να περιορίσει ή να αναστείλει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

9.5.      Έχετε δικαίωμα, σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιαδήποτε ανακρίβεια ή/και έλλειψη ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα που η Εταιρία τηρεί, να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωσή τους.

9.6.      Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας αυτού, η Εταιρία έχει την υποχρέωση να διακόψει την επεξεργασία των δεδομένων σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και η ανάκληση αυτή θα ισχύει για το μέλλον.

9.7.      Μπορείτε να επιλέξετε να μη λαμβάνετε διαφημιστικού υλικό ή προωθητικές ενέργειες της Εταιρίας αποστέλλοντας μας σχετικό email είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στον παρόντα διαδικτυακό τόπο στο πεδίο «Επικοινωνία», είτε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@tachoexpert.gr.

9.8       Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: 210 6475600, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

10.1     Για οποιεσδήποτε απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, την άσκηση των δικαιωμάτων σας, αλλά και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη συλλογή και την επεξεργασία από την Εταιρία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνο της Εταιρίας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Κωνσταντίνο Πατσά, μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@tachoexpert.gr ή στο τηλ.: 210 5545987.

10.2     Η Εταιρία θα απαντήσει σε όλα τα τυχόν αιτήματα/ερωτήματα/παράπονά σας γραπτώς, δωρεάν και εντός 30 ημερών από τότε που θα λάβει το αίτημα/ερώτημα/παράπονό σας. Αν, όμως, το αίτημα/ερώτημα/παράπονό σας είναι πολύπλοκο, η Εταιρία θα σας ενημερώσει εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, αν, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, χρειαστεί να λάβει παράταση άλλων 60 ημερών εντός των οποίων θα σας απαντήσει.

11.       Αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που απορρέει από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό.

12.       Η Εταιρία επιφυλάσσεται περιοδικά και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί ή/και επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Σε περίπτωση τροποποίησης ή/και επικαιροποίησης, η Εταιρία θα αποτυπώνει εδώ την τροποποιημένη/επικαιροποιημένη έκδοση, η οποία θα ισχύει από την ημερομηνία αυτή. Θα πρέπει να ελέγχετε την παρούσα τακτικά, ώστε να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενημερώθηκε για τελευταία φορά τον Απρίλιο 2020.