ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΩΝ

Παρακάτω θα βρείτε την ενήμερωση του Υπουργείου Μεταφορών

για τις προσωρινές αλλαγές στον 561/2006.

<<Θέμα: Ταχογράφος – Προσωρινή εξαίρεση από διατάξεις του κανονισμού 561/2006

1. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι, λόγω της τρέχουσας πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, είναι
επείγουσα ανάγκη να εξασφαλιστεί η εύρυθμη τροφοδοσία της αγοράς, σας ενημερώνουμε ότι,
σε εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 561/2006, χορηγούμε
προσωρινή εξαίρεση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού για όλες τις εθνικές και διεθνείς
μεταφορές που πραγματοποιούνται σε ελληνικό έδαφος με φορτηγά οχήματα δημοσίας ή
ιδιωτικής χρήσης κάθε εθνικότητας. Αντίστοιχη εξαίρεση χορηγείται για τις ανωτέρω μεταφορές
όταν διέπονται από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία AETR (1970).
2. Η εξαίρεση ισχύει μόνον για χρονικό διάστημα 30 ημερών από την έκδοση της παρούσας και
αφορά τις εξής διατάξεις του κανονισμού:
(α) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6(1) κανονισμού 561/2006, η ημερήσια περίοδος
οδήγησης δεν υπερβαίνει τις 11 ώρες (αντί 9 ωρών).
(β) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6(2), ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν υπερβαίνει τις
60 ώρες (αντί 56 ωρών).
(γ) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7, μετά από περίοδο οδήγησης πεντέμισυ ωρών (αντί
τεσσερισήμισυ ωρών) ο οδηγός κάνει διάλειμμα 45 τουλάχιστον λεπτών χωρίς διακοπή, εκτός

(δ) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 (1), μειώνεται η κανονική ημερήσια ανάπαυση από 11 σε 9 ώρες.

(ε) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8(6), η περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης μπορεί να αρχίζει μετά τα έξι συνεχόμενα εικοσιτετράωρα από το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
3. Οι οδηγοί και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν χρήση των εξαιρέσεων κατά τρόπο ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια. Οι οδηγοί δεν θα πρέπει να οδηγούν υπό συνθήκες κόπωσης και οι επιχειρήσεις παραμένουν υπεύθυνες για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων τους και των τρίτων.
4. Τα όργανα ελέγχου του άρθρου 2 κυα Γ438/οικ.28317/2481/2009 (Β’ 989) παρακαλούνται, κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων αρμοδιότητάς τους στο χρονικό διάστημα των 30 ημερών από την έκδοση της παρούσας, να λαμβάνουν υπ’ όψιν τις ανωτέρω παρεκκλίσεις. Η κοινοποίηση των ανωτέρω προσωρινών εξαιρέσεων στην Ε.Επιτροπή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας. Οι οδηγοί μπορούν να τηρούν αντίγραφό της επί του οχήματος για ενημέρωση των αρχών ελέγχου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εφ’ όσον απαιτηθεί.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ

Ιωάννης Κεφαλογιάννης.>>
προσοχή ισχύει μόνο για την Ελλάδα.