Υπηρεσίες της Tacho Expert

  • Παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες ενός εξουσιοδοτημένου συνεργείου (επισκευές ,πιστοποιήσεις,ενημέρωση).
  • Αναλαμβάνουμε την πλήρη μεταφόρτωση των δεδομένων και αρχειοθέτηση τους, απαλλάσσοντας τους χρήστες από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση.
  • Ενημερώνουμε και βοηθάμε στην καλύτερη δυνατή επιλογή προϊόντων μεταφόρτωσης ανάλογα με τις απαιτήσεις.
  • Παρέχουμε λογισμικά προγράμματα για την αρχειοθέτηση και ανάλυση των δεδομένων.
  • Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στη λειτουργία του ταχογράφου, του περιοριστή ταχύτητας (κόφτη) , στις συσκευές μεταφόρτωσης και στα λογισμικά προγράμματα.
  • Αναβαθμίζουμε τους ταχογράφους για να πηγαίνουν στην θέση "ανάπαυση" με το κλείσιμο του διακόπτη.
  • Εγκαθιστούμε συστήματα τηλεματικής για τον έλεγχο και την διαχείριση των οχημάτων με ταυτόχρονη βελτίωση της απόδοσής τους.
  • Διαθέτουμε κάθε είδους αναλώσιμα , απαραίτητα για την καταγραφή και λειτουργία των ταχογράφων , ψηφιακών κι αναλογικών.
  • Πρωτοπορούμε στην ενημέρωση και προστασία των οδηγών, παρέχοντας σεμινάρια.

 images4 images3 images2 images1