ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με το tachomattyellow o διαχειριστής μπορεί εύκολα να επιτύχει:

 Ψηφιοποίηση κι αποθήκευση δεδομένων
δίσκων καταγραφής αναλογικού ταχογράφου
 Μεταφόρτωση δεδομένων από κάρτα
οδηγού ψηφιακού ταχογράφου
 Ανάλυση δραστηριοτήτων οδηγού
 Ανάλυση ταχύτητας οχήματος
 Αναφορά παραβάσεων σχετικά με τις ώρες
οδήγησης
 Αναφορά παραβάσεων σχετικά με τις ώρες
εργασίας
Προγραμματισμός μελλοντικών δρομολογίων
Για κάθε οδηγό, με τη μεταφόρτωση των δεδομένων του, υπολογίζονται
οι ώρες που μπορεί ακόμα να οδηγήσει σε ημερήσια, εβδομαδιαία
και δεκαπενθήμερη βάση. Αντίστοιχα, υπολογίζονται κι οι ώρες που
απομένουν έως την ανάπαυσή του. Με αυτήν την ανάλυση, ο διαχειριστής
στόλου μπορεί να σχεδιάσει εύκολα και σωστά τα μελλοντικά δρομολόγια,
αποφεύγοντας τη δημιουργία παραβάσεων ωραρίων.
Προσαρμοσμένο στην Ελλάδα
Με ελληνικό μενού, με ενσωματωμένες τις διατάξεις της Ελληνικής
Νομοθεσίας που σχετίζονται με τον ταχογράφο και τις διατάξεις που
σχετίζονται με την Επιθεώρηση Εργασίας (όπως το Π.Δ. 167/2006) και με
τεχνική υποστήριξη από γνώστες των θεμάτων ταχογράφου στην Ελλάδα.