Χειροκίνητη καταχώριση δραστηριοτήτων ψηφιακού ταχογράφου.

 2016 06 30 16h57 18

 

 

 

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκο κανονισμό 165/2014 η χειροκίνητη καταχώρηση δραστηριοτήτων αποτελεί υποχρέωση καθε οδηγού.

Στη περίπτωση που χειρίζεται ψηφιακό ταχογράφο ακολουθούνται τα βήματα της καταχώρησης των επιπροσθέτων κατά την είσοδο της κάρτας στη σχισμή του ψηφιακού ταχογράφου.Στο παρακάτω άρθρο αναφέρεται η σχετική υποχρέωση.

Άρθρο 34

Χρήση καρτών οδηγού και φύλλων καταγραφής

1. Οι οδηγοί χρησιμοποιούν φύλλα καταγραφής ή κάρτες οδηγού κάθε μέρα οδήγησης, αρχίζοντας από τη στιγμή που παραλαμβάνουν το όχημα. Το φύλλο καταγραφής ή η κάρτα οδηγού δεν αφαιρείται πριν το πέρας του ημερήσιου χρόνου εργασίας, εκτός αν η αφαίρεση της επιτρέπεται με άλλο τρόπο. Τα φύλλα καταγραφής ή οι κάρτες οδηγού δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για να καλύπτουν χρόνο μεγαλύτερο από εκείνον για τον οποίο έχουν προβλεφθεί.

2. Οι οδηγοί προστατεύουν κατάλληλα τα φύλλα καταγραφής ή τις κάρτες οδηγού και δεν χρησιμοποιούν ακάθαρτα ή φθαρμένα φύλλα καταγραφής ή κάρτες οδηγού.

3. Εάν, λόγω απομάκρυνσής του από το όχημα, ο οδηγός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ταχογράφο με τον οποίο είναι εξοπλισμένο το όχημα, οι χρονικές περίοδοι της παραγράφου 5 στοιχείο β) σημεία ii), iii) και iv):

α) εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με αναλογικό ταχογράφο, καταχωρούνται στο φύλλο καταγραφής, είτε χειρόγραφα είτε με αυτόματη καταγραφή ή με άλλο τρόπο και χωρίς να μουτζουρωθεί το φύλλο καταγραφής, ή

β) εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με ψηφιακό ταχογράφο, καταχωρούνται στην κάρτα οδηγού με τη χρήση της δυνατότητας χειρόγραφης καταγραφής που διαθέτει ο ταχογράφος.

Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν στους οδηγούς την υποχρέωση επίδειξης εντύπων που πιστοποιούν τις δραστηριότητές τους ενόσω είναι μακριά από το όχημα.

Στο οπτικό υλικό που ακολουθεί, θα παρακολουθήσετε παραδείγματα χειρικίνητης καταχώρισης σε ταχογράφους vdo 1.2a και 1.4 αντίστοιχα.