ΩΡΑΡΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ-ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ

1. ΧΡΟΝΟΙ ΟΔΗΓΗΣΗΣ - ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Κανονική ημερήσια οδήγηση

4,5 Ωρες οδΗγησης 45 λεπτΑ δΙΑλειμΜα 4,5 Ωρες οδΗγησης

Παράταση ημερήσιου χρόνου οδήγησης κατά 1 ώρα (10ωρη οδήγηση).

4,5 Ωρες οδηγησης 45λεπτΑ διΑλειΜμα 4,5 Ωρες οδΗγησης 45 λεπτΑ διΑλειΜμα 1 Ωρα οδΗγηση

Η δεκάωρη οδήγηση μπορεί να γίνει μόνο 2 φορές στις δύο εβδομάδες.Εφόσον πραγματοποιηθούν κι οι 2 φορές εντός της ίδιας εβδομάδας,δεν πρέπει να γίνουν 2 συνεχόμενες ημέρες. Η εβδομαδιαία οδήγηση δεν πρέπει να ξεπερνά τις 56 ώρες: 4 ημέρες x9 ώρες και 2 ημέρες x10 ώρες =56 ώρες

Σημείωση: οι επιπλέον ώρες οδήγησης κατά την διάρκεια της πρώτης εβρδομάδας , θα αφαιρεθούν από το σύνολο της δεύτερης (45 μείον 11 ώρες , ισούται με 34 ώρες).

1 εβδομΑδα

   56 ωρες

2 εβδομΑδα

  34 ωρες

3 εβδομΑδα

  45 ωρες

4 εβδομΑδα

  45 ωρες

Λήψη διαλείμματος

  2 Ωρες οδΗγησης

 15 λεπτΑ

 διαλειμΜα

2,5 Ωρες οδΗγησης 30 λεπτΑ διΑλειΜμα

4,5 Ωρες

οδηγησης

 

 Προσοχή το μεγάλο διάλειμμα πρέπει πάντοτε να γίνεται δεύτερο

1,5 Ωρες οδΗγησηΣ

30 λεπτΑ

διΑλειμΜα

3 Ωρες

οδηγησης

30 λεπτΑ

διΑλειμΜα

4,5 Ωρες

οδΗγησης

2. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ

13 ΩΡΕσ απασχολησησ

ΟΔΗΓΗΣΗ-ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

11 ΩΡΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗ

13 ΩΡΕΣ απασχολησησ

ΟΔΗΓΗΣΗ-ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να μειωθεί εώς 9 ώρες,μέχρι και 3 φορές την εβδομάδα

15 Ωρες απασχολησησ     

οδΗγηση(9 'η 10 ωρεσ)-εργασΙα-διαθεσιμΟτητα-διΑλειμΜα

 9 Ωρες ημερΗσια ανΑπαυση

Κατανομή της ημερήσιας ανάπαυσης

8 Ωρες

ΟδΗγηση-εργασΙα-διαθεσιμΟτητα-διΑλειμΜα

3 Ωρες ανΑπαυση

4 Ωρες

ΟδΗγηση-εργασΙα-διαθεσιμΟτητα-διΑλειμΜα

9 Ωρες ανΑπαυση

Προσοχή! Στο παραπάνω σχεδιάγραμμα ο χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 9 ή 10 ώρες.

3. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗ

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

45 ΩΡΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

45 ΩΡΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗ

3 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

45 ΩΡΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗ

4 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

45 ΩΡΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ

Μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση.

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

45 ΩΡΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

24 ΩΡΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗ

3 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

45 ΩΡΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗ

4 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

66 ΩΡΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 45 +21 Ωρες απο τη 2 εβδομαδα

Προσοχή ! Η εβδομαδιαία ανάπαυση δε επιτρέπεται να διακοπεί από άλλη δραστηριότητα

Η εβδομαδιαία ανάπαυση πρέπει να λαμβάνεται το αργότερο μόλις συμπληρωθούν έξι 24ωρα από τη προηγούμενη εβδομαδιαία ανάπαυση.

 45ΩΡΕΣ  ΑΝΑΠΑΥΣΗ              45 ΩΡΕΣ  ΑΝΑΠΑΥΣΗ